ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Taraflar

1.1. xxxxxxxxxxxx (ÜYE)

1.1.1. Ticaret Sicil No ve Ticaret Odası: Odası

1.1.2. MERSİS No:

1.1.3. Vergi Dairesi ve Vergi No:

1.1.4. Tebligat Adresi:

1.1.5. İletişim No:

1.1.6. E- Posta:

1.2. GETSOFTWARE Yazılım A.Ş. (GET)

1.2.1. Ticaret Sicil No ve Ticaret Odası: 11324 | Muğla Ticaret Odası

1.2.2. MERSİS No: 0394133311500001

1.2.3. Vergi Dairesi ve Vergi No: Muğla Vergi Dairesi | 3941333115

1.2.4. Tebligat Adresi: Kötekli Mah. Denizli Yolu Muğla Teknopark No:4B/1 Menteşe/MUĞLA

1.2.5. İletişim No:

1.2.6. E- Posta:

(Taraflar ayrı ayrı “ÜYE” ve “GET”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

Madde 2: Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu, ÜYE’nin GET tarafından sunulan destek ve benzeri hizmetlerin kendisine sağlanacak hizmetlerin bulunduğu getkobi.getsoftwarecompany.com/ sitesine üyeliğin düzenlenmesidir.

https://getkobi.getsoftwarecompany.com/: ÜYE’lerin faaliyeti ve satın aldığı program kapsamında verilecek destek ve diğer hizmetlerin verildiği ve bu programların satışa sunulduğu elektronik platformdur.

Madde 3: Genel Şartlar

3.1. Kayıt

3.1.1. ÜYE, https://getkobi.getsoftwarecompany.com/ adresindeki formu doldurarak siteye kayıt yaptıracaktır.

3.1.2. GET’in, ÜYE tarafından kayıt sırasında yüklenen bilgileri onaylaması akabinde Sözleşme’nin ÜYE tarafından onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.

3.1.3. Kayıt formunu doldurmak Sözleşme’nin akdedildiği anlamına gelmez.

3.2. Kullanım Koşulları

3.2.1. ÜYE Platform’u ancak Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kullanabilecektir.

3.2.2. GET aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır:

• Sözleşme yürürlüğe girmeden önce ÜYE’yi telefon ile arama ve özellikle Sözleşme’nin akdedilmesine yönelik görüşmelerin şartlarını kesinleştirmek üzere, kayıt formunda girilmiş olan bilgileri doğrulama ve/veya,

• Herhangi bir gerekçe belirtmeden ÜYE tarafından gönderilen kayıt formunu kabul etmekten imtina ederek sözleşme akdetmeme.

Madde 4: ÜYE’nin Hak Ve Yükümlülükleri

4.1. ÜYE’ye Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te düzenlenen taksit sınırlamalarına uygun olarak taksit seçenekleri sunulacaktır.

4.2. GET’e ait platformlarda hukuka aykırı olan ya da GET’e ait platformların ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti hâlinde, GET kullanılmasını tamamen veya kısmen durdurma ve tüm uyarılara rağmen devam edilmesi halinde tek taraflı ve derhal etkili olacak Sözleşme’yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme yetkisi vardır. ÜYE’nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır:

• Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki ürünler,

• Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer görseller,

• Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,

• Reçeteli verilen ilâçların satışı,

• Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran görsellerin sunulması,

• Terör mevzuatı kapsamına görsellerin sunulması,

• Üçüncü şahıslar nezdinde GET’in itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler, hizmetler ve hareketler,

• Üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler ve görseller

• Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak Ödeme İşlemi’nin reddedilmesi veya Platform’a erişimin tamamen askıya alınması Sözleşme’nin GET tarafından ihlâlini teşkil etmez.

• Yukarıda yer alan hususlar nedeni ile oluşabilecek tüm sorumluluk ÜYE’ye ait olup, GET’in ÜYE’ye rucü hakkı saklıdır.

4.3. Hukuka ya da bu Sözleşme’ye aykırı olan hizmetlerin satışı ve/veya görsellerin kullanılması sonucunda GET’in bir zarara uğraması hâlinde, ÜYE GET’in uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür. ÜYE, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını, kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını ve ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve temin etmekle yükümlüdür.

Madde 5:) Platform Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri

5.1. GET, kendine ait platformların düzgün çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak GET, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlarda ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır.

5.2. Bu durumda, ÜYE’nin herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.

Madde 6: Çeşitli Hükümler

6.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

6.2. Taraflar, Yönetim Arayüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.

6.3. Taraflar işbu Sözleşme’ den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Muüla Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.