MESAFELİ YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde1: Taraflar 

1.1. xxxxxxxxxxxx (MÜŞTERİ)

1.1.1. Ticaret Sicil No ve Ticaret Odası: Odası

1.1.2. MERSİS No: 

1.1.3. Vergi Dairesi ve Vergi No: 

1.1.4. Tebligat Adresi: 

1.1.5. İletişim No:

1.1.6. E- Posta:

1.2. GETSOFTWARE Yazılım A.Ş. (GET)

1.2.1. Ticaret Sicil No ve Ticaret Odası: 11324 | Muğla Ticaret Odası

1.2.2. MERSİS No: 0394133311500001

1.2.3. Vergi Dairesi ve Vergi No: Muğla Vergi Dairesi | 3941333115

1.2.4. Tebligat Adresi: Kötekli Mah. Denizli Yolu Muğla Teknopark No:4B/1 Menteşe/MUĞLA

1.2.5. İletişim No:

1.2.6. E- Posta:

(Taraflar ayrı ayrı “MÜŞTERİ” ve “GET”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

Madde 2: Satışa Konu Yazılım

Program: Avukatlara Yönelik Kurumsal Web Sitesi Paketi(Gelişmiş Paket)

Program: Avukatlara Yönelik Kurumsal Web Sitesi Paketi(Temel Paket)

Program: Diş Hekimi Klinik ve Randevu Yönetim Sistemi(Gelişmiş Paket)

Program: Diş Hekimi Klinik ve Randevu Yönetim Sistemi(Temel Paket)

Program: Emlakçılara Özel Kişisel Web Sitesi Paketi

Program: Gelişmiş E-ticaret Paketi

Program: Gelişmiş SEO Paketi (1 Yıllık)

Program: İnşaat Kurumsal Web Sitesi Paketi

Program: Kafeler için Kurumsal Web Sayfası Paketi (Gelişmiş Paket)

Program: Kafeler için Kurumsal Web Sayfası Paketi (Temel Paket)

Program: Özel Okul Yönetim Sistemi (Gelişmiş Paket)

Program: Özel Okul Yönetim Sistemi (Temel Paket)

Program: Restoranlar için Adisyon Dev Paket (Web Sitesi + QR Menü + Adisyon Yazılımı)

Program: Restoranlar için Kurumsal Web Sayfası + QR Menü Paketi

Program: Teknik Servis Yönetim Sistemi

Program: Temel E-ticaret Paketi

Program: Temel SEO Paketi

Program: Turizmcilere Yönelik Web Paketi(Gelişmiş Paket)

Program: Turizmcilere Yönelik Web Paketi(Temel Paket)

Program: Veteriner Klinik ve Randevu Yönetim Sistemi(Gelişmiş Paket)

Program: Veteriner Klinik ve Randevu Yönetim Sistemi(Temel Paket)

Madde 3: Konu

3.1. Bu sözleşme, satışı yapılan yazılımların (bilgisayar programlarının) kullanım hak ve yetkisinin GET tarafından MÜŞTERİ’ye sağlanmasına ilişkindir. 

3.2.MÜŞTERİ’nin GET’e ait internet sitesinden elektronik ortamda verdiği siparişin fatura detayında nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 4: Tarafların Yükümlülükleri

4.1. Sözleşmenin tarafları olarak hareket eden GET ve MÜŞTERİ aşağıda belirten hak ve yükümlülüklerini karşılıklı olarak taahhüt edip kabul ve imza etmişlerdir.

4.2 GET;

4.2.1. İkinci Maddede belirtilen ürünleri, MÜŞTERİ’nin bilgisayarına yüklemek, yazılım hatalarına karşı çıkabilecek sorunlarda ekteki garanti belgesinde belirlenen koşul ve süreler içinde ücretsiz, daha sonrasında ise ücret karşılığı da olsa MÜŞTERİ’ye destek sağlamak ve verilmesi zorunlu olan program eğitimini vermekle sorumludur.

4.2.2. Eğitim:

4.2.2.1. MÜŞTERİ, ikinci maddede belirtilen ürünler için, standart program eğitimi ya da ek eğitim taleplerinde bulunabilir. GET, MÜŞTERİ’den gelecek eğitim taleplerini en kısa sürede karşılamakla yükümlüdür. Eğitim karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak, tarafların kararlaştırdığı online platform aracılığıyla verilecektir. olabilir. Eğitimin ne zaman, ne sürede ve hangi kapsamda olacağı GET ve MÜŞTERİ tarafından birlikte belirlenir.

4.2.2.2. MÜŞTERİ, çalışanların eğitiminin sürekliliğini sağlamakla sorumludur. Eğitim amaçlı olarak MÜŞTERİ ile yapılan online toplantı esnasında, eğiticiye yeteri kadar zaman ayrılmaması veya geldiği halde eğitimi verememesi gibi durumlarda, eğitim çalışması yapılmış sayılır.

4.2.2.3. Eğitim hizmetleri, destek sözleşmelerinde belirtilen fiyatlar ile ücretlendirilir.

4.3 MÜŞTERİ;

4.3.1. Bu sözleşme ile kendisine tanınmış hak, sorumluluk ve yetkileri, hiçbir şekilde başka kişi veya kuruluşlara devredemez. GET adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Herhangi bir taahhütte bulunamaz.

4.3.2. MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ürünleri oluşturan yazılım ve diğer belgeleri (CD, kitap, kullanım kılavuzu v.b. gibi) kiralayamaz, kopyalayamaz, ücretli ya da ücretsiz bir şekilde dağıtamaz.

Madde 5: Ücret

5.1. MÜŞTERİ, ilgili programın ücretini yıllık ve peşin olarak yapacaktır. Ücretin ödenmesi, MÜŞTERİ’nin talebine göre, kredi karı/banka kartı veya EFT/Havale yoluyla gerçekleştirilir.

5.2. MÜŞTERİ tarafından ücretin ödenmemesi halinde işbu sözleşme yürürlüğe girmez. 

5.3. MÜŞTERİ’nin ücreti ödemesine müteakip, GET, MÜŞTERİ’nin kendisine ilettiği mail adresine satın alınan paket hakkında bilgi vermek için düzenleyeceği toplantı ile ilgili tarih belirler ve bunu MÜŞTERİ’ye ilettiği mailde sunar.

Madde 6: İfa

6.1. Beşinci Maddede belirtilen ödemelere uyulmaması durumunda GET’in garanti destek ve eğitim yükümlülükleri ödemeler tamamlanana kadar kalkar. Bu arada geçen süreler garanti ve destek sürelerine eklenmez.

6.2. MÜŞTERİ ile yapılan toplantı sonucu GET, MÜŞTERİ’nin taleplerine göre 5 ila 10 iş günü içerisinde kullanıma hazır hale getirilir.

6.3. MÜŞTERİ’nin ödemelerini geciktirmesi durumunda, gecikme süresi için, aylık %9 gecikme faizi işletilerek ödeme miktarına eklenir.

6.4. Satışı yapılmış olan yazılımların hiçbir şekilde iadesi yapılamaz. Yazılımın kullanılmasından vazgeçilse dahi tüm ödemelerin vadesinde tamamlanması zorunludur.

Madde 7: Diğer Hükümler

7.1. GET, ürünlerin kullanımından kaynaklanacak hatalardan sorumlu değildir. MÜŞTERİ, yazılımdaki raporların ya da verilerin hatalı olduğunu; bu verilere bakarak yanlış kararlar aldığını ve zarara uğradığını öne süremez.

7.2. GET, hiçbir şekilde ürünlerle birlikte depolanan bilgileri garanti etmez. Bilgilerin güvenliğini sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır.

7.3. GET, MÜŞTERİ’nin ürünleri, yasalara aykırı biçimde kullanmasından sorumlu değildir.

7.4. Yazılım sisteminin konusuna giren yasa, yönetmelik veya diğer mevzuat, uygulama ve raporlarda değişiklik olması ya da çeşitli nedenlerle MÜŞTERİ tarafından programda değişiklik ya da programa ek yapılmasının istenmesi durumunda, bu işlemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine GET karar verir. Yapılacak değişiklik ve ekler ayrıca fiyatlandırılır.

Madde 8: Fesih

8.1. Taraflar aşağıda belirtilen sebeplerin varlığında sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

8.1.1. MÜŞTERİ’nin GET’e olan borçları ile ilgili temerrüde düşmesi halinde,

8.1.2. Tarafların sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde,

8.1.3. GET’in, ticari faaliyetlerinin TTK’da belirtilen biçimlerde sona ermesi halinde.

Madde 9: Cayma

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Kopyalanarak orjinalliğini kaybeden (CD, DVD, plak vs gibi) veya hijyenik faktörler nedeniyle risk taşıyan ürünlerin (kulaklık vs. gibi) iade ve değişimleri orijinal ambalajları açıldığı takdirde gerçekleştirilememektedir. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde 10: Ekler

9.1. Garanti Belgesi

9.2. Destek Sözleşmesi

Madde 11: Uyuşmazlık Çözümü

Bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların çözümünde Muğla Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 12:Yürülük

12 (Oniki) ana maddeden oluşan bu sözleşme onaylanma tarihinde, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.  …./…/…

GETSOFTWARE Yazılım A.Ş.MÜŞTERİ